menu

Algemene leveringsvoorwaarden

Toepasselijkheid

Op alle offertes, opleidingen en cursussen van de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief zijn deze voorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Offertes

Alle offertes zijn vrijblijvend en binnen twee maanden geldig.

Tarieven

3.1 Bij cursussen en opleidingen die door de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief worden gegeven geldt het volgende:bij het tarief zijn inbegrepen het cursusmateriaal.

3.2 Bij incompany trainingen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

De offerte is inclusief cursusmateriaal, reis- en verblijfkosten van de cursusleiding en gastdocenten. De opdrachtgever zorgt op haar kosten voor een passende, rustige locatie volgens specificatie van de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief.

De kosten voor koffie, thee, lunch en eventuele andere verblijfkosten van de deelnemers zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Opdrachten

Opdrachten zijn bindend indien zij door zowel de opdrachtgever schriftelijk zijn bevestigd als ook de de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief. Wel is er na de schriftelijke opdracht een bedenktijd van 14 dagen. In deze bedenktijd kan zonder verdere verplichtingen van de opdracht worden afgezien.

Annulering of verplaatsing door een deelnemer of de opdrachtgever

5.1 Bij cursussen en opleidingen die door de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief worden gegeven geldt het volgende:

Annulering van deelname aan een cursus of opleiding kan kosteloos gebeuren binnen 4 weken voor aanvang van de cursus of opleiding. Het gehele bedrag wordt dan eventueel terug gestort.

Bij annulering korter dan een maand voor aanvang van een cursus of opleiding is de deelnemer of opdrachtgever verplicht 100% van het cursusgeld te vergoeden.

Vervanging door een andere deelnemer is na overleg mogelijk.

5.2 Bij in-company trainingen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Annulering van de training kan tot 2 maanden voor aanvang van de training kosteloos geschieden. Annulering korter dan 2 maand voor aanvang van de training is het volledige bedrag verschuldigd.Tot één maand voor aanvang van de training is de datum van de training éénmalig kosteloos te verplaatsen naar een in overleg te bepalen, nieuwe datum.

Annulering of verplaatsing door de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief

6.1 Bij cursussen en opleidingen die door de Grondsteen, School voor gemeenschapsvorming en initiatief worden gegeven geldt het volgende:

De Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief heeft het recht een cursus of opleiding te annuleren of te verplaatsen, bijvoorbeeld omdat er te weinig deelnemers zijn, tot uiterlijk een maand voor aanvang van de cursus of opleiding.

6.2 Bij incompany trainingen is het volgende van toepassing:

De Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief kan alleen in overleg met de opdrachtgever een training annuleren of verplaatsen. Als dit niet tot een passende oplossing leidt, heeft de opdrachtgever het recht de training kosteloos te annuleren.De Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief heeft het recht andere, passende en gekwalificeerde trainers in te zetten.

Intellectuele eigendom

Alle door de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief verstrekte stukken, adviezen, boeken, enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

Het auteursrecht op de door de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief uitgegeven brochures en cursusmateriaal berust bij de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief. Het auteursrecht van de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief is eveneens van toepassing op eventuele wijzigingen en/of aanvullingen in brochures en cursusmateriaal.

8. Betaling

8.1 Bij cursussen en opleidingen die door de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief worden gegeven geldt het volgende:

De Grondsteen stuurt circa een maand voor aanvang van de cursus of opleiding een factuur. De factuur dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan. Het is mogelijk een regeling te treffen voor betaling in termijnen. Hiervoor wordt in overleg met de deelnemer een contract opgesteld met vervaldata voor betaling.

Indien de factuur korter dan een maand voor aanvang van de cursus of opleiding wordt verstuurd, dan geldt een betalingstermijn van één maand.

Vanaf de vervaldatum is de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.

Indien de cursus tussentijds wordt opgezegd is het hele cursusbedrag verschuldigd.

8.2 Bij incompany trainingen is het volgende van toepassing:

De Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief stuurt na afloop van de training een factuur. De betalingstermijn is één maand na verzending van de factuur.

Vanaf de vervaldatum van de factuur is de School voor Gemeenschapsvorming en initiatief gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.

9. Aansprakelijkheid

De Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief is uitsluitend aansprakelijk voor schade die gedekt wordt door haar aansprakelijkheidsverzekering en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering over gaat.

10. Vertrouwelijkheidsclausule

Vertrouwelijke informatie zowel beroepsmatig als privé die tijdens de cursussen naar voren komt, zal als zodanig behandeld worden. Dit zal niet elders besproken worden.

Vierakker, 17 juni 2021

© De Grondsteen 2024

Grondsteen nieuws

Dag van de levensloop

Zaterdag 8 juni van 10.00 - 17.00 uur Zutphen

Lezing, proeverij van ons aanbod, ontmoeting en gesprek, gemeenschapsvorming dichterbij!

Binnenkort meer op onze website over het programma!

Opleiding procesbegeleider Ontwikkellabs Levensvragen

Vijf deelnemers hebben in februari met succes de opleiding voor procesbegeleider afgerond. Vanuit hun nieuwe professie gaan zij een bijdrage leveren aan de School voor Gemeenschapsvorming en/of in een eigen onderneming aan het werk met het begeleiden van mensen met levensvragen in Ontwikkellabs en van gemeenschapsvorming.

Start volgende opleiding: september 2025. Instapmodule: september 2024 (of een ander Ontwikkellab). Data volgen binnenkort