menu

Algemene leveringsvoorwaarden

Toepasselijkheid

Op alle offertes, opleidingen en cursussen van de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief zijn deze voorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Offertes

Alle offertes zijn vrijblijvend en binnen twee maanden geldig.

Tarieven

3.1 Bij cursussen en opleidingen die door de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief worden gegeven geldt het volgende:bij het tarief zijn inbegrepen het cursusmateriaal.

3.2 Bij incompany trainingen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

De offerte is inclusief cursusmateriaal, reis- en verblijfkosten van de cursusleiding en gastdocenten. De opdrachtgever zorgt op haar kosten voor een passende, rustige locatie volgens specificatie van de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief.

De kosten voor koffie, thee, lunch en eventuele andere verblijfkosten van de deelnemers zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Opdrachten

Opdrachten zijn bindend indien zij door zowel de opdrachtgever schriftelijk zijn bevestigd als ook de de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief. Wel is er na de schriftelijke opdracht een bedenktijd van 14 dagen. In deze bedenktijd kan zonder verdere verplichtingen van de opdracht worden afgezien.

Annulering of verplaatsing door een deelnemer of de opdrachtgever

5.1 Bij cursussen en opleidingen die door de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief worden gegeven geldt het volgende:

Annulering van deelname aan een cursus of opleiding kan kosteloos gebeuren binnen 4 weken voor aanvang van de cursus of opleiding. Het gehele bedrag wordt dan eventueel terug gestort.

Bij annulering korter dan een maand voor aanvang van een cursus of opleiding is de deelnemer of opdrachtgever verplicht 100% van het cursusgeld te vergoeden.

Vervanging door een andere deelnemer is na overleg mogelijk.

5.2 Bij in-company trainingen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Annulering van de training kan tot 2 maanden voor aanvang van de training kosteloos geschieden. Annulering korter dan 2 maand voor aanvang van de training is het volledige bedrag verschuldigd.Tot één maand voor aanvang van de training is de datum van de training éénmalig kosteloos te verplaatsen naar een in overleg te bepalen, nieuwe datum.

Annulering of verplaatsing door de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief

6.1 Bij cursussen en opleidingen die door de Grondsteen, School voor gemeenschapsvorming en initiatief worden gegeven geldt het volgende:

De Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief heeft het recht een cursus of opleiding te annuleren of te verplaatsen, bijvoorbeeld omdat er te weinig deelnemers zijn, tot uiterlijk een maand voor aanvang van de cursus of opleiding.

6.2 Bij incompany trainingen is het volgende van toepassing:

De Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief kan alleen in overleg met de opdrachtgever een training annuleren of verplaatsen. Als dit niet tot een passende oplossing leidt, heeft de opdrachtgever het recht de training kosteloos te annuleren.De Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief heeft het recht andere, passende en gekwalificeerde trainers in te zetten.

Intellectuele eigendom

Alle door de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief verstrekte stukken, adviezen, boeken, enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

Het auteursrecht op de door de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief uitgegeven brochures en cursusmateriaal berust bij de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief. Het auteursrecht van de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief is eveneens van toepassing op eventuele wijzigingen en/of aanvullingen in brochures en cursusmateriaal.

8. Betaling

8.1 Bij cursussen en opleidingen die door de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief worden gegeven geldt het volgende:

De Grondsteen stuurt circa een maand voor aanvang van de cursus of opleiding een factuur. De factuur dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan. Het is mogelijk een regeling te treffen voor betaling in termijnen. Hiervoor wordt in overleg met de deelnemer een contract opgesteld met vervaldata voor betaling.

Indien de factuur korter dan een maand voor aanvang van de cursus of opleiding wordt verstuurd, dan geldt een betalingstermijn van één maand.

Vanaf de vervaldatum is de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.

Indien de cursus tussentijds wordt opgezegd is het hele cursusbedrag verschuldigd.

8.2 Bij incompany trainingen is het volgende van toepassing:

De Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief stuurt na afloop van de training een factuur. De betalingstermijn is één maand na verzending van de factuur.

Vanaf de vervaldatum van de factuur is de School voor Gemeenschapsvorming en initiatief gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.

9. Aansprakelijkheid

De Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief is uitsluitend aansprakelijk voor schade die gedekt wordt door haar aansprakelijkheidsverzekering en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering over gaat.

10. Vertrouwelijkheidsclausule

Vertrouwelijke informatie zowel beroepsmatig als privé die tijdens de cursussen naar voren komt, zal als zodanig behandeld worden. Dit zal niet elders besproken worden.

Vierakker, 17 juni 2021

© De Grondsteen 2022

Grondsteen nieuws

Coördinator voor de Grondsteen gezocht en gevonden!

Het werk binnen de Grondsteen is in een jaar tijd zo gegroeid, dat we nu graag een coördinator willen betrekken, die meehelpt de organisatie van de Grondsteen op te zetten in de stijl van de Grondsteen: vanuit gemeenschapsvorming, samenwerken vanuit initiatief, met gedragen besluitvorming, en rechtdoende aan de individuele mens. We hebben twee mensen gevonden die coördinerende taken op zich gaan nemen en het penningmeesterschap gaan overnemen, nu onze eerste penningmeester zoals ook was afgesproken bij de start, zijn taken na een jaar gaat overdragen. Binnenkort stellen zij zich voor.

Ontwikkellab Gemeenschapsvorming door deelnemers Grondsteen

We zijn met tien actieve en dragende deelnemers in de Grondsteen begonnen aan ons Ontwikkellab Gemeenschapsvorming! Hier zie je ons in de pauze waar Koen ons uitnodigde materialen te verzamelen en het heden, verleden en toekomst van de Grondsteen daarmee samen in beeld te brengen.

Ubuntuplein: de bewoners kunnen erin! Nu wij nog?

De appartementen van het Ubuntuplein zijn klaar. Bewoners zijn druk in de weer met schilderen en vloeren leggen en gaan binnenkort verhuizen. En wij?

De dragende deelnemers van de Grondsteen hebben een besluitgroep van drie mensen gekozen, die ons gaan meenemen om tot een definitief en gedragen besluit te komen over het gaan huren van een vaste, eigen ruimte op deze locatie. We hebben al in beeld gebracht wat deze eigen locatie voor de Grondsteen kan betekenen en omgekeerd, wat de Grondsteen voor het Ubuntuplein kan betekenen als we ons hier vestigen. Dat belooft veel goeds en een levendige uitwisseling, gebruik van logeerruimtes als we weekendcursussen geven, ruimte voor spreekuren gemeenschapsvorming, ook voor anderen in Zutphen enzovoort.De afbouw van de ruimte (zie de onderste foto voor een beeld van 2/3 deel van de ruimte) gaat een investering vragen waarvoor wij nog onderzoeken of die haalbaar is. Ben je in principe bereid ons te ondersteunen met een leenbedrag? Laat ons dat vast weten, dan kunnen wij dat meenemen in onze afwegingen! Binnenkort hebben we meer zicht op het concrete bedrag dat nodig is en zullen we in ons hele netwerk een oproep kunnen doen.