menu

Algemene leveringsvoorwaarden

Toepasselijkheid

Op alle offertes, opleidingen en cursussen van de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief zijn deze voorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Offertes

Alle offertes zijn vrijblijvend en binnen twee maanden geldig.

Tarieven

3.1 Bij cursussen en opleidingen die door de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief worden gegeven geldt het volgende:bij het tarief zijn inbegrepen het cursusmateriaal.

3.2 Bij incompany trainingen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

De offerte is inclusief cursusmateriaal, reis- en verblijfkosten van de cursusleiding en gastdocenten. De opdrachtgever zorgt op haar kosten voor een passende, rustige locatie volgens specificatie van de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief.

De kosten voor koffie, thee, lunch en eventuele andere verblijfkosten van de deelnemers zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Opdrachten

Opdrachten zijn bindend indien zij door zowel de opdrachtgever schriftelijk zijn bevestigd als ook de de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief. Wel is er na de schriftelijke opdracht een bedenktijd van 14 dagen. In deze bedenktijd kan zonder verdere verplichtingen van de opdracht worden afgezien.

Annulering of verplaatsing door een deelnemer of de opdrachtgever

5.1 Bij cursussen en opleidingen die door de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief worden gegeven geldt het volgende:

Annulering van deelname aan een cursus of opleiding kan kosteloos gebeuren binnen 4 weken voor aanvang van de cursus of opleiding. Het gehele bedrag wordt dan eventueel terug gestort.

Bij annulering korter dan een maand voor aanvang van een cursus of opleiding is de deelnemer of opdrachtgever verplicht 100% van het cursusgeld te vergoeden.

Vervanging door een andere deelnemer is na overleg mogelijk.

5.2 Bij in-company trainingen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Annulering van de training kan tot 2 maanden voor aanvang van de training kosteloos geschieden. Annulering korter dan 2 maand voor aanvang van de training is het volledige bedrag verschuldigd.Tot één maand voor aanvang van de training is de datum van de training éénmalig kosteloos te verplaatsen naar een in overleg te bepalen, nieuwe datum.

Annulering of verplaatsing door de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief

6.1 Bij cursussen en opleidingen die door de Grondsteen, School voor gemeenschapsvorming en initiatief worden gegeven geldt het volgende:

De Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief heeft het recht een cursus of opleiding te annuleren of te verplaatsen, bijvoorbeeld omdat er te weinig deelnemers zijn, tot uiterlijk een maand voor aanvang van de cursus of opleiding.

6.2 Bij incompany trainingen is het volgende van toepassing:

De Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief kan alleen in overleg met de opdrachtgever een training annuleren of verplaatsen. Als dit niet tot een passende oplossing leidt, heeft de opdrachtgever het recht de training kosteloos te annuleren.De Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief heeft het recht andere, passende en gekwalificeerde trainers in te zetten.

Intellectuele eigendom

Alle door de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief verstrekte stukken, adviezen, boeken, enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

Het auteursrecht op de door de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief uitgegeven brochures en cursusmateriaal berust bij de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief. Het auteursrecht van de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief is eveneens van toepassing op eventuele wijzigingen en/of aanvullingen in brochures en cursusmateriaal.

8. Betaling

8.1 Bij cursussen en opleidingen die door de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief worden gegeven geldt het volgende:

De Grondsteen stuurt circa een maand voor aanvang van de cursus of opleiding een factuur. De factuur dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan. Het is mogelijk een regeling te treffen voor betaling in termijnen. Hiervoor wordt in overleg met de deelnemer een contract opgesteld met vervaldata voor betaling.

Indien de factuur korter dan een maand voor aanvang van de cursus of opleiding wordt verstuurd, dan geldt een betalingstermijn van één maand.

Vanaf de vervaldatum is de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.

Indien de cursus tussentijds wordt opgezegd is het hele cursusbedrag verschuldigd.

8.2 Bij incompany trainingen is het volgende van toepassing:

De Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief stuurt na afloop van de training een factuur. De betalingstermijn is één maand na verzending van de factuur.

Vanaf de vervaldatum van de factuur is de School voor Gemeenschapsvorming en initiatief gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.

9. Aansprakelijkheid

De Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief is uitsluitend aansprakelijk voor schade die gedekt wordt door haar aansprakelijkheidsverzekering en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering over gaat.

10. Vertrouwelijkheidsclausule

Vertrouwelijke informatie zowel beroepsmatig als privé die tijdens de cursussen naar voren komt, zal als zodanig behandeld worden. Dit zal niet elders besproken worden.

Vierakker, 17 juni 2021

© De Grondsteen 2021

Grondsteen nieuws

Coaches gezocht

Ben jij coach of wil je dat worden en kijk je met belangstelling naar wat wij voor De Ondernemende School aan het ontwikkelen zijn? Wil jij je verder oriënteren op onze werkwijze en onderzoeken of je ons team van de Ondernemende School wil versterken als gemeenschapscoach? Dan is er nu de mogelijkheid om in te stappen.

Dit zijn de twee instap-mogelijkheden. Beide starten in januari:

Sociaal Biografiepracticum 'Ik en de wereld, de wereld en ik'
Oriëntatie/instapavond 10 januari
Informatie en aanmelden via ingridbusink@degrondsteen.nl

Lees hier meer!

Cursus 'Gedragen Besluitvorming'
Oriëntatieavond 13 december, Utrecht.
Informatie en aanmelden via ingridbusink@degrondsteen.nl

Lees hier meer!

Voor een orienterend gesprek kan je altijd contact met ons opnemen! Ingrid beantwoord al je vragen en gaat graag met je in gesprek.


Deelnemers ingestapt!

Op 9 oktober zijn de eerste deelnemers en aspirantdeelnemers in gestapt in de Grondsteen! In totaal zijn we nu met 9 (asprirant)deelnemers en enkele belangstellenden. Wil je ook meedoen in onze gemeenschap? Meld je dan aan als belangstellende via


Statuten Stichting de Grondsteen

29 september 2021: het tekenen van de statuten van de Grondsteen! We hebben nu dus ook een formele jas waarmee we de wereld in kunnen. Van links naar rechts: Ad Dokman, penningmeester, Janneke Sauer, secretaris, en Ingrid Busink, voorzitter.


Ontwikkeling van de gemeenschap met ouders voor VLC Auryn!

In september startte onze gemeenschapscoach met de begeleiding van het Vrije Leerkrachten College Auryn. http://www.vlc-auryn.nl. Zij zijn het eerste vrij leerkrachtencollege dat zelf een school gaat starten. Inmiddels heeft zich een heel aantal ouders aangesloten bij het initiatief. Zij komen bijeen op informatieavonden onder begeleiding van onze gemeenschapscoach. Het begin van de gemeenschap is er, nog voordat de school er is. Dat is de manier waarop wij initiateven helpen ontwikkelen, van onderop. Janneke Sauer is de gemeenschapscoach die met het college de start van de school (naar verwachting in 2023) in Zutphen voorbereidt en helpt de school te ontwikkelen tot een pilot van de Ondernemende School: een school waar gemeenschapsvorming essentieel is! http://www.deondernemendeschool.nl


Ubuntuplein

De bestuurskring als platform voor initiatieven van bewoners

Het nieuwe bestuur van het Ubuntuplein is vastbesloten om een nieuwe sociale cultuur te ontwikkelen met de gemeenschap. Als bestuur gaan zij daarin voorop. Zoals de voorzitter het verwoordt: de bestuurskring wordt een platform voor initiatieven van bewoners. Hier ontwikkelt zich dus een heel andere wijze van besturen, mede dankzij het werken met gedragen besluitvorming, dat ruimte biedt voor de initiatieven. Ingrid Busink begeleidt als gemeenschapscoach de gemeenschapsvorming van het Ubuntuplein en de bestuurskring en volgt en begeleidt met interesse de ontwikkeling van dit platform voor initiatieven.


Woningbouwcorporatie Habion enthousiast over de plannen voor de zorg en hulp voor elkaar op het Ubuntuplein

Woningbouwcorporatie Habion is eigenaar van de huurwoningen op het Ubuntuplein en geïnteresseerd in de ontwikkeling van de gemeenschap op het Ubuntuplein. Habion heeft veel ervaring met wonen en zorg en is erg enthousiast over wat zich op dat gebied geheel nieuw ontwikkelt op het Ubuntuplein. In een zorgvuldig proces met gedragen besluitvorming, ontwikkelt de gemeenschap plannen voor de zorg en hulp voor elkaar. Er is draagvlak om daadwerkelijk met een 'zorgcoördinatiegroep' te gaan werken, met o.a. daarin de volgende aanpak:

'Deze coördinatiegroep wordt gekozen door de gemeenschap, zoals een besluitgroep, op basis van capaciteiten. En met duidelijke afspraken over wat ze gewoon zelf kunnen beslissen en doen, en waar draagvlak voor gezocht moet worden. Je meldt je hulpvraag of een niet-pluis waarneming aan deze groep, en deze gaat de hulp organiseren. '

'De hulpgroep verzorgt ook het contact naar de professionele zorg. Ze evalueert de hulpvraag om er gezamenlijk van te leren. De hulpgroep kan een lijst aanleggen van hulpmogelijkheden en workshops en lezingen organiseren, bijvoorbeeld over de Ubuntu-gedachte. Ze kan begeleiding geven aan de professionele zorg. Ze kan daar al van te voren contact mee opnemen, een keer een workshop Ubuntu in de zorg voor organiseren, voorlichting geven. ''

De Grondsteen zal een beschrijving gaan maken van het hele proces en de uitkomst van deze nieuw ontwikkelde vorm van zorg en hulp voor elkaar, zodat ook anderen er van kunnen leren.