menu

Algemene leveringsvoorwaarden

Toepasselijkheid

Op alle offertes, opleidingen en cursussen van de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief zijn deze voorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Offertes

Alle offertes zijn vrijblijvend en binnen twee maanden geldig.

Tarieven

3.1 Bij cursussen en opleidingen die door de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief worden gegeven geldt het volgende:bij het tarief zijn inbegrepen het cursusmateriaal.

3.2 Bij incompany trainingen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

De offerte is inclusief cursusmateriaal, reis- en verblijfkosten van de cursusleiding en gastdocenten. De opdrachtgever zorgt op haar kosten voor een passende, rustige locatie volgens specificatie van de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief.

De kosten voor koffie, thee, lunch en eventuele andere verblijfkosten van de deelnemers zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Opdrachten

Opdrachten zijn bindend indien zij door zowel de opdrachtgever schriftelijk zijn bevestigd als ook de de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief. Wel is er na de schriftelijke opdracht een bedenktijd van 14 dagen. In deze bedenktijd kan zonder verdere verplichtingen van de opdracht worden afgezien.

Annulering of verplaatsing door een deelnemer of de opdrachtgever

5.1 Bij cursussen en opleidingen die door de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief worden gegeven geldt het volgende:

Annulering van deelname aan een cursus of opleiding kan kosteloos gebeuren binnen 4 weken voor aanvang van de cursus of opleiding. Het gehele bedrag wordt dan eventueel terug gestort.

Bij annulering korter dan een maand voor aanvang van een cursus of opleiding is de deelnemer of opdrachtgever verplicht 100% van het cursusgeld te vergoeden.

Vervanging door een andere deelnemer is na overleg mogelijk.

5.2 Bij in-company trainingen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Annulering van de training kan tot 2 maanden voor aanvang van de training kosteloos geschieden. Annulering korter dan 2 maand voor aanvang van de training is het volledige bedrag verschuldigd.Tot één maand voor aanvang van de training is de datum van de training éénmalig kosteloos te verplaatsen naar een in overleg te bepalen, nieuwe datum.

Annulering of verplaatsing door de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief

6.1 Bij cursussen en opleidingen die door de Grondsteen, School voor gemeenschapsvorming en initiatief worden gegeven geldt het volgende:

De Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief heeft het recht een cursus of opleiding te annuleren of te verplaatsen, bijvoorbeeld omdat er te weinig deelnemers zijn, tot uiterlijk een maand voor aanvang van de cursus of opleiding.

6.2 Bij incompany trainingen is het volgende van toepassing:

De Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief kan alleen in overleg met de opdrachtgever een training annuleren of verplaatsen. Als dit niet tot een passende oplossing leidt, heeft de opdrachtgever het recht de training kosteloos te annuleren.De Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief heeft het recht andere, passende en gekwalificeerde trainers in te zetten.

Intellectuele eigendom

Alle door de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief verstrekte stukken, adviezen, boeken, enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

Het auteursrecht op de door de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief uitgegeven brochures en cursusmateriaal berust bij de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief. Het auteursrecht van de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief is eveneens van toepassing op eventuele wijzigingen en/of aanvullingen in brochures en cursusmateriaal.

8. Betaling

8.1 Bij cursussen en opleidingen die door de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief worden gegeven geldt het volgende:

De Grondsteen stuurt circa een maand voor aanvang van de cursus of opleiding een factuur. De factuur dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan. Het is mogelijk een regeling te treffen voor betaling in termijnen. Hiervoor wordt in overleg met de deelnemer een contract opgesteld met vervaldata voor betaling.

Indien de factuur korter dan een maand voor aanvang van de cursus of opleiding wordt verstuurd, dan geldt een betalingstermijn van één maand.

Vanaf de vervaldatum is de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.

Indien de cursus tussentijds wordt opgezegd is het hele cursusbedrag verschuldigd.

8.2 Bij incompany trainingen is het volgende van toepassing:

De Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief stuurt na afloop van de training een factuur. De betalingstermijn is één maand na verzending van de factuur.

Vanaf de vervaldatum van de factuur is de School voor Gemeenschapsvorming en initiatief gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.

9. Aansprakelijkheid

De Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en initiatief is uitsluitend aansprakelijk voor schade die gedekt wordt door haar aansprakelijkheidsverzekering en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering over gaat.

10. Vertrouwelijkheidsclausule

Vertrouwelijke informatie zowel beroepsmatig als privé die tijdens de cursussen naar voren komt, zal als zodanig behandeld worden. Dit zal niet elders besproken worden.

Vierakker, 17 juni 2021

© De Grondsteen 2022

Grondsteen nieuws

Symposium Gemeenschapsvorming op school

8 oktober - Zeist

Veel van de sociale vormen in het onderwijs voldoen niet aan de behoefte van jonge mensen, ouders en leraren. Zij ervaren dat het systeem voorop wordt gezet in plaats van de mens. Er is dan ook een diepgaande verandering van maatschappelijke structuren voor nodig om het onderwijs vrij te maken van deze ‘collectivistische systeemcultuur’. Door samen te werken aan nieuwe gemeenschapsvorming starten we hiermee en maken we het mogelijk dat de individuele mens steeds weer wordt recht gedaan. Ieder kan daarmee een begin maken vanuit zijn eigen morele kompas.

Bekijk het programma en meld je aan!

A5-flyer_symposium_def.pdf


Coördinator voor de Grondsteen gezocht

Het werk binnen de Grondsteen is in een jaar tijd zo gegroeid, dat we nu graag een coördinator willen betrekken, die meehelpt de organisatie van de Grondsteen op te zetten in de stijl van de Grondsteen: vanuit gemeenschapsvorming, samenwerken vanuit initiatief, met gedragen besluitvorming, en rechtdoende aan de individuele mens. Binnenkort publiceren we een profiel waarin we beschrijven wat we verwachten van een coördinator. Heb je interesse, laat het vast weten!


Vier gemeenschapscoaches van de Grondsteen

gaan nieuwe schoolinitiatieven van de Ondernemende School begeleiden!

Na jarenlange voorbereiding zijn er nu vijf initiatiefgroepen die een belangstellingsmeting gaan starten op 1 juli, en, bij voldoende handtekeningen, een aanvraag gaan doen voor bekostiging van een Ondernemende School. Alle initiatiefnemers hebben in ons Ontwikkellab Ondernemend Onderwijs hun eigen roeping en plannen onderzocht en hun initiatief én elkaar gevonden! Enkele reacties van de deelnemers geven een indruk van de impact van het Ontwikkellab:

Het vertrouwen in mijn mede-initiatiefnemers is heel groot geworden. I

Ik heb ervaren: een school ontwikkelen betekent eigenlijk jezelf ontwikkelen. Dat had ik niet verwacht.

Het is zo’n rijk proces geweest, door de ruimte die jullie gaven, door de liefdevolle begeleiding.

Het ontwikkellab heeft ervoor gezorgd dat wij nu vanuit rust en bedachtzaamheid de school gaan ontwikkelen. Doordat we eerlijk naar onszelf en elkaar communcieren. Op deze manier hebben wij al gehad, waar andere tegenaan lopen als ze al onderweg zijn. Een nieuwe initiatiefnemer die zich bij ons aansluit kan niet zonder ontwikkelinglab insatppen, ik kan me niet voorstellen dat iemand zonder zo’n proces instapt.


Ubuntuplein: het wordt steeds mooier!

Onze locatie aan de Noorderhavenstraat in Zutphen, opgenomen in het wooncomplex van woongemeenschap het Ubuntuplein! De muur waar de trap tegenaan staat, is onze zijmuur. Voorjaar 2023 kunnen we erin! Wat zal dat fijn zijn! Ook voor onze planning zal het een stuk makkelijker worden.