menu

De Grondsteen, een introductie

De Grondsteen
School voor initiatief en gemeenschapsvorming
Voor een menselijkere samenleving

De Grondsteen ondersteunt initiatiefnemers die nieuwe stappen willen zetten op de initiatie(f)weg van het dagelijks leven, in het sociale of in hun ondernemerschap. We bieden een poort om aan te kloppen met je vragen en we zoeken met je mee naar inzichten, de vormgeving van nieuwe sociale structuren en instrumenten die je verder kunnen helpen. Ook mensen die zich samen als een gemeenschap willen ontwikkelen kunnen bij ons terecht. Je kan bij ons deelnemen aan lezingen en cursussen, of aan een instapavond of ontmoetingsdag. Hier kun je ons aanbod proeven of in gesprek komen over je vraag. Ook los daarvan kun je altijd iemand van ons bellen of mailen.

Begeleiding en scholing die de wil vrij laat

Als je iets nieuws gaat ontwikkelen, kom je op onbekend terrein: zowel in de buitenwereld als in je binnenwereld kom je voor vraagstukken te staan waarvoor je inzicht en vermogens niet toereikend zijn. Al doende ga je leren. Door belemmerende sociale structuren en de bijhorende sociale gewoonten van mensen, kunnen er alle soorten hindernissen verschijnen op je initiatief- en ontwikkelingsweg. Je leert al doende en als vanzelf, maar het loont zeker de moeite om dat wat je vanzelf al leert in het bewustzijn te heffen en uit te breiden met een preciezer bewustzijn over ‘hoe het zit’ of ‘hoe het kan’. Daar wordt je inzicht en overtuiging veel sterker van. Binnen de Grondsteen richten we de sociale structuren zo in, ook rondom het leren, dat de setting optimaal is om je eigen ontdekkingen te doen. Tegelijkertijd kun je zo ervaren hoe het is om in zo’n nieuwe sociale verhouding tot anderen te leren en samen te werken. De Grondsteen is in dat opzicht een oefenplaats voor de wil.

Deelnemers aan onze activiteiten ervaren dit, vaak zelfs al bij een eerste informatieavond of webinar:

‘Het was een eyeopener en het heeft iets zeer waardevol los gemaakt in mij dat wil "bewegen.’

‘Ik wil een bijdrage leveren aan de samenleving, het ontwikkellab gaat mij daarbij helpen’

‘Ik voel nu de innerlijke ruimte echt initiatief te kunnen nemen.’

Sociale didactiek

Op de sociale, praktische, spirituele scholingsweg die we aanbieden leer je van jezelf, via de ander. Samen leer je vanuit de waarnemingen en ervaringen van jezelf en de ander, of die nu deelnemer is of docent. Al onze activiteiten richten we zo in, volgens onze sociale didactiek. Dat stelt dus sociale eisen aan de docenten, begeleiders én deelnemers. Praktisch betekent hier dat het aansluit op je dagelijkse werkelijkheid en je met het geleerde ook daar weer direct, ook oefenend, uit de voeten kunt. Spiritueel wil zeggen dat het gaat om nieuwe geestelijke vermogens.

Onze docenten hebben ervaring op tal van maatschappelijke terreinen en hebben hun eigen inzichten en geestelijke waarnemingen op dit gebied verder ontwikkeld. Zij kunnen met je mee kijken vanuit hun expertise en deze op een levendige manier overdragen.

Een praktische spirituele ontwikkeling

De wereld van nu dwingt ons als het ware tot een praktische spirituele ontwikkeling. We worden genoodzaakt ons denken actief verder te ontwikkelen om de chaotische situatie te doorgronden en om onze primaire gevoelsreactie om te vormen tot een gevoelsmatig wegen van de situatie op een hoger niveau. We worden vanuit een zekere machteloosheid beproefd in onze wil, die zich daardoor ook verder ontwikkelt tot wat je misschien een ‘wetend’ willen zou kunnen noemen: de wil krijgt een innerlijke zekerheid. We kunnen zo een geestelijke ontwikkeling doormaken die heel praktisch uitwerkt in het sociale leven:

  • het zelfstandig willen denken stimuleert dat we ons openstellen voor de denkbeelden van de ander
  • het terughouden van onze vooroordelen geeft onze interesse in de ander de ruimte
  • de beteugeling van onze egoïstische wil, en de wil om te kijken of onze goede wil ook daadwerkelijk goed uitpakt, maakt dat we rekening houden met de behoefte van de ander en het leven op aarde

Zo’n praktisch-spirituele ontwikkeling kan alleen voortkomen uit een eigen wil om goede te doen in het licht van het geheel. Dit is de morele kracht die ons tot verdere ontwikkeling van ons bewustzijn brengt. In die morele kracht vinden we de Grondsteen waarop we kunnen bouwen, in het klein dichtbij huis, in de samenleving om ons heen én wereldwijd. Een sociale, medemenselijke impuls ligt zo ten grondslag aan de ontwikkeling van onze geestelijke vermogens.

Menselijkere samenleving

Waar het ons om gaat is een menselijker samenleving, waarin de mens als sociaal, zelfverantwoordelijk individu in het midden staat. In de huidige sociale structuren staat juist veelal het systeem voorop, zoals winstmanagement in een zogenaamde vrije markt, in plaats van de behoeften van onze medemens. Protocollen in ons werk verdringen onze eigen morele afwegingen en creativiteit. De huidige democratische besluitvorming houdt in dat de meerderheid de minderheid haar wil oplegt. Ook ons onderwijs moet vaak voldoen aan vergaande overheids- of systeemeisen. Deze vormen een ernstige hindernis voor initiatieven, moreel handelen, vrije individuele ontwikkeling, een menselijke manier van omgang met geld en moderne gemeenschapsvorming. Dit openbaart zich nu in hoge mate – in die zin leven we in een apocalyptische tijd. Maar steeds meer mensen staan op om het anders te gaan doen.

Daarom ondersteunen we mensen bij hun persoonlijke ontwikkeling, helpen we initiatiefnemers, begeleiden woonprojecten, scholen en bedrijven bij gemeenschapsvorming. We doen spiritueel-sociaal-praktisch onderzoek en publiceren daarover. We hebben daar op vele plekken mee geoefend en werken aan de verdere vormgeving van een menselijkere samenwerking in woonprojecten, scholen en bedrijven.

Ons concrete aanbod

Ons concrete aanbod vind je op de website en zal zich binnenkort nog uitbreiden vanuit wat onze deelnemers kunnen aanbieden op het gebied van:

  • individuele ontwikkeling Wat als de sociale structuren niet zouden belemmeren: wat komt dan in jou tot ontwikkeling? Wat is je roeping, welk initiatief wil je nemen? In individuele biografische gesprekken, ontwikkellabs met een kleine groep, kun je hierin op onderzoek
  • praktische, sociale, spirituele denkbeelden en theorieën vanuit een werkelijkheidslogica over tal van onderwerpen, zoals woonprojecten, associatieve economie, geld, vrijheid van onderwijs, de ontwikkeling van Europa, sociale driegeleding in maatschappij, gemeenschapsvorming, de levensloop van de mens, de toekomstige ontwikkeling van de mensheid, enz.
  • Nieuwe sociale structuren en gemeenschapsvorming, waar oude rechtsvormen voor moeten worden aangepast
  • Sociale instrumenten zoals gedragen besluitvorming, sociale ontwikkellabs, verschillende soorten geld, sociale menskunde, enz.
  • Neem een kijkje bij ons jaarprogramma in ontwikkeling
Nieuw, met een stevig fundament

We zijn ons ervan bewust dat wat wij doen heel nieuw is, zo wordt het althans ervaren door de mensen met wie we samenwerken. Het blijkt echter goed aan te sluiten op hun behoeften en verlangens. Dat wij onze vernieuwing zo praktisch hebben kunnen maken, hebben we te danken aan het werk van vele mensen die de afgelopen decennia met ons hebben samengewerkt. De meeste van de huidige actieve en dragende deelnemers in de Grondsteen hebben al jarenlange ervaring in het samenwerken met elkaar als gemeenschap.

Maar we staan ook op de schouders van grote initiatiefnemers en sociaal vernieuwende bewegingen die ons zijn voorgegaan. Eén van de belangrijkste daarin is wel Rudolf Steiner. Zijn doel was de geestelijke realiteit voor de moderne mens vanuit het denken toegankelijk te maken, dat wil zeggen: logisch te volgen en verder te ontwikkelen vanuit wat je als mens zelf aan geestelijke waarnemingen opdoet. Hij wilde nieuwe, sociale mysteriën in de wereld brengen. In oude mysteriën werd de mens op een voor ons ouderwetse manier (namelijk onder de weliswaar wijze, maar dwingende leiding van een ander) in een andere bewustzijnstoestand gebracht en daarmee ingewijd in de geestelijke geheimen die voor leken onbekend bleven, waardoor deze in het dagelijks leven afhankelijk waren van ingewijde leiders. Deze geheime wereld kan de moderne mens nu in alle vrijheid, individueel en zelfstandig, leren kennen. Het dagelijkse, sociale leven is nu de inwijdingsweg, waarin we onze eigen leider moeten zijn om ons bewustzijn te kunnen verruimen. Oude sociale structuren en hiërarchisch leiderschap staan in veel gevallen zo’n individuele ontwikkeling in de weg. Het is nodig om niet meer het systeem voorop te zetten, maar het individu. Bijna 100 jaar geleden, december 2023, heeft Steiner een zogeheten grondsteenconferentie gehouden en met een Grondsteenspreuk een begin gemaakt voor een moderne en sociale onderzoeksweg naar geestelijke wijsheden. In de afgelopen eeuw is dit in ontmoetingen tussen mensen natuurlijk verder opgepakt, maar nog niet erg zichtbaar geworden in meer institutionele en maatschappelijke zin. Wij hopen met De Grondsteen daaraan te kunnen bijdragen.

Deelnemen

Vanzelfsprekend ben je van harte welkom als deelnemer in dit sociale bouwproces waaraan wij samen en ieder op ons eigen werkgebied bijdragen. We zijn allemaal lerend onderweg, dus ook als je alleen deelneemt aan een lezing of cursus draag je bij, aangezien ieders vraag en interesse van belang is.

Je kunt ook op verschillende andere manieren deelnemen, als belangstellende, actief deelnemer of dragend deelnemer /de-mensen-van-de-grondsteen-18.html. Op de website vind je hierover meer informatie en data van informatieavonden en ontmoetingsdagen /jaarprogramma-82.html

Bijdragen

Misschien wil je liever niet instappen als deelnemer, maar wel een financiële bijdrage leveren? Ook dat is mogelijk en van harte welkom. Zeker in deze initiatieffase zijn wij heel erg gebaat bij schenkgelden, omdat we nog veel tijd en kosten hebben voor de opzet, organisatie en ontwikkeling van alles..

Het bankrekeningnummer van de Grondsteen is NL87TRIO 0320 3540 67

© De Grondsteen 2023